KNEBL mobil


Průmyslové a zemědělské pojištění

PRŮMYSLOVÉ A ZEMĚDĚLSKÉ POJIŠTĚNÍ 

Průmyslové a zemědělské pojištění je velmi specifickým segmentem trhu, kdy pojistka je ve většině případů tvořena dle požadavků a přáním klienta.  U pojištění podnikatelů a průmyslu je nejdůležitější udělat detailní rozbor jednotlivých rizik, která mají být kryta. Zdali má firma již nějaké pojistné smlouvy sjednány, tím jenom dobře. Ale i zde je třeba průběžně tyto smlouvy aktualizovat, aby kryla rizika, která ohrožují chod podnikání. 

Co obsahuje pojištění průmyslových rizik?

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik zahrnuje základní rizika, kterými jsou živelní pojištění, strojní pojištění, pojištění pro případ přerušení provozu, pojištění proti odcizení, dopravní pojištění, pojištění úvěru.

Jaká rizika lze pojistit v rámci pojištění zemědělských rizik?

Tento druh pojištění je specifický a využívaný především zemědělci. Do pojištění lze zahrnout pojištění plodin až po pojištění hospodářských zvířat. Pro zemědělce jsou toto hlavní předměty jejich podnikání a v případě pojistné události jsou spojeny i s velkými finančními ztrátami.


V rámci pojištění plodin lze pojistit rizika poškození či zničení plodin při nenadálých živelných pohromách. Do plodin nelze zahrnout lesní porosty a lesní školky. Ty lze pojistit zvlášť v pojištění lesů. Toto pojištění poskytuje ochranu pro případ poškození nebo zničení lesních porostů a lesních školek vlivem požárů nebo krupobití. Pojištění lze rozšířit o škody způsobené povodní, záplavou, vichřicí, sesuvem půdy.