KNEBL mobil


Zásady ochrany osobních údajů

 

Zásady ochrany osobních údajů

 

Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů je pro nás důležitou povinností.

 

Zásady ochrany osobních údajů jsme vyhotovili s cílem seznámit Vás s tím, jak shromažďujeme, zpracováváme, používáme a chráníme Vaše osobní údaje. Při zabezpečení ochrany soukromí a osobních údajů postupujeme výhradně v souladu s platnou legislativou, tj.s nařízením EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen ,,Nařízení´´) a zákonem o zpracování osobních údajů.

 

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je pojistitel smluvní pojišťovny a J.A.Kredit s.r.o.

 

2. Jaké osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme?

Identifikační údaje – osobní údaje, které slouží k jednoznačné identifikaci  tj. jméno, příjmení, titul, rodné číslo, bylo-li přiděleno, jinak i datum narození, adresa trvalého pobytu, podpis, u  podnikatele též daňové identifikační číslo, IČO.

Kontaktní údaje – osobní údaje, které umožňují kontakt se zprostředkovatelem (kontaktní adresa, emailová adresa, číslo telefonu).

Další osobní údaje – číslo bankovního účtu, získatelské číslo, číslo registrace u ČNB, osobní údaje vyplývající z konkrétní smlouvy či ze zákona.

 

3. Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?

Osobní údaje získáváme přímo od Vás, v rámci jednání o uzavření smlouvy či nabídky pojištění.

 

4. Jakým způsobem a po jakou dobu osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje zpracováváme manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech. Po celou dobu jsou chráněny před neoprávněným zásahem, ztrátou, zničením či jejich zneužitím. Všechny osoby, které přicházejí s údaji do kontaktu, jsou vázány povinností mlčenlivosti, zejména naši zaměstnanci a zpracovatelé. Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze závazkového vztahu, tj. po dobu existence možných nároků vyplývajících z uzavřené smlouvy o obchodním zastoupení a spolupráci a dále po dobu, kterou jsme povinni je uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Archivační lhůta od ukončení smlouvy o obchodním zastoupení a spolupráci může být až 10 let.

 

5. Na základě jakého právního titulu a za jakým účelem zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme na účelem plnění smlouvy o obchodním zastoupení a spolupráci s Vámi jako pojišťovacím zprostředkovatelem, který vykonává pro nás zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví. Zejména se jedná o uzavření smlouvy o obchodním zastoupení a spolupráci, plnění závazků z této smlouvy, správu smlouvy, vedení evidence smlouvy.

V rámci jednání o uzavření smlouvy nebo pro plnění smlouvy zpracováváme Vaše osobní údaje v souladu s čl.6 odst.1 písm. b) Nařízení.

 

Osobní údaje budou zpracovávány z naší strany také za účelem plnění právních povinností v souladu s čl.6 odst.1, písm. c) Nařízení, např. k orgánům dohledu (České národní bance), jiným státním orgánům (např. správcům daně pro výkon správy daní, soudům, exekutorům, notářům), pro plnění zákonných povinností vyplývajících ze zvláštních předpisů, zejména zákona o pojišťovnictví a zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Dále mohou být Vaše údaje zpracovávány pro účely pojistných statistik.

Budeme zpracovávat Vaše osobní údaje za účelem ochrany našich práv a právem chráněných zájmů v souladu s čl.6 odst.1 písm. f) Nařízení, zejména pro prevenci a vyšetřování zneužití pojištění, vymáhání našich

 

pohledávek, k zasílání nabídek o našich stávajících produktech, informací o našich nových produktech, pokud máte o takové informace zájem, resp. neprojevíte-li svůj nesouhlas, dále pro zabezpečení našich elektronických informačních systémů. Chtěli bychom Vás informovat, že komunikace s Vámi může být monitorována a následně v souladu s platnou legislativou archivována (např. hovory s Vámi).

 

6. Kde můžete uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů?

Proti zpracování osobních údajů při přímém marketingu je možné vznést kdykoliv námitku, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Zároveň při zpracování osobních údajů za účelem ochrany oprávněných zájmů, můžete proti takovému zpracování osobních údajů, včetně profilování, vznést námitku, a to z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace.

 

Uplatnit případné námitky proti zpracování Vašich osobních údajů, odvolat udělený souhlas či změnit jeho rozsah můžete realizovat některým z těchto způsobů:

 

 

7. Komu poskytujeme osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme sami prostřednictvím našich zaměstnanců nebo námi pověřených zpracovatelů na základě příslušné smlouvy v souladu s čl.28 Nařízení. Ve všech případech však dbáme na to, aby byly zachovány všechny povinnosti, které nám jako správci a našim zpracovatelům vyplývají z platné legislativy a při předání dbáme, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti předaných osobních údajů nebo k jejich zneužití.

 

Spávci/zpracovateli/příjemci jsou zejména:

 

v případě plnění zákonných nebo smluvních povinností pojistitele.

 

Zpracovávají osobní údaje za účelem plnění zákonných a smluvních povinností pojistitele. Seznam dodavatelů je k dispozici na vyžádání u pojistitele.

 

V některých případech je nezbytné předání pojistné smlouvy nebo informací o pojistné události zajistiteli, aby získal přehled o daném pojistném případu a s ním spojenému riziku.

 

Provádí některé zadané úkony centrálně, zejména se jedná o bezpečnostní zálohování dat nebo o technickou podporu informačního systému správy a likvidace pojištění.

 

Česká národní banka

 

 

 

8. Jaká máte zákonná práva při zpracování osobních údajů?

Máte právo nás požádat o poskytnutí informací o osobních údajích o Vás zpracovávaných, zejména o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemci osobních údajů, dostupných informací o zdroji osobních údajů, nejsou-li získány přímo od Vás a době uložení osobních údajů.

 

Mimo práva na vznesení námitky proti zpracování osobních údajů, které jsme uvedli výše, máte právo na opravu a výmaz (likvidaci) osobních údajů, právo na omezení (blokaci) zpracování údajů, právo na přenositelnost osobních údajů, právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování, právo na přístup k osobním údajům.

 

9. Jak podat stížnost ve věci zpracování osobních údajů?

Stížnost je možné podat od 25. 5. 2018 na emailovou adresu info@jakredit.cz nebo na adrese J.A.Kredit s.r.o., Kněžská 81/17, 370 01 České Budějovice.

 

10. Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování osobních údajů se na nás můžete obracet písemně, elektronicky či telefonicky prostřednictvím níže uvedených kontaktů:

 

11. Co znamenají pojmy obsažené v těchto Zásadách?

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné ke dni 1. 5. 2018. Aktuální platné znění těchto zásad je uveřejněno na našich webových stránkách www.jakredit.cz nebo je k dispozici na našich pobočkách.